SPRAWOZDANIE DZIAŁAŃ LOBBINGOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GRASSROOTS LOBBING ZA ROK 2015

Łódź, dn. 25.05.2016r.

SPRAWOZDANIE DZIAŁAŃ LOBBINGOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GRASSROOTS LOBBING ZA ROK 2015

Adresaci:

Niniejsze sprawozdanie skierowane jest prawników, publicystów, osób zawodowo związanych z lobbingiem lub wypowiadających się w tym temacie, jak również samych zainteresowanych, czyli obywateli i ich organizacji.

Cel sprawozdania

Celem sprawozdania jest przedstawienie lobbingu jako oddziaływania na polityków lub urzędy w interesie społeczeństwa bądź jego wybranych komórek.

Jako grupa GRASS ROOTS LOBBING w 2015 występowaliśmy w sprawie zwiększenia swobody badań naukowych, uregulowania kwestii upraw medycznych konopi celem poprawy dostępu pacjentów do naturalnych lekarstw, a także ochrony praw człowieka, w tym osób pozbawionych wolności.

Nasze działania skierowane do posłów podczas obrad komisji zdrowia zostały szczegółowo opisane w sprawozdaniu sejmowym (LINK)

http://www.sejm.gov.pl/lobbing/informacja_roczna_2015.pdf

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/biuletyn.xsp?skrnr=ZDR-187

Oczekiwane założenia zostały osiągnięte w stopniu minimalnym – tzn. wprowadzono w nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, zapis mówiący o tym, ze systemy zabezpieczeń w placówkach badawczych, w których uprawiane będą konopie inne niż włókniste będą opiniowane przez lokalne jednostki policji co ma umożliwić współpracę instytucjonalną w zakresie wydawania zezwoleń.

W ramach spotkań z pracownikami Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, uzyskaliśmy zapewnienie, że uzyskanie zezwolenia następuje po spełnieniu wymogów formalnych.

Nowelizacja weszła w życie 01.07.2015 r. , a akty wykonawcze okeslające m.in. wzory wniosków weszły w życie pod koniec listopada 2015 roku.

W celu ułatwienia społeczeństwu otwierania lokalnych Klubów Cannabis House prowadzimy komunikację z przedstawicielami ponad 2500 gmin, miast i powiatów. W większości przypadków urzędy wdrożyły już zarządzenie lobbingowe o które wnosiliśmy, w pozostałej części ustawę stosujemy bezpośrednio.

Dobra relacja z samorządami może okazać się pomocna w przeciwdziałaniu narkomanii, wspieraniu lokalnych przedsiębiorców oraz obywateli w procesie stanowienia prawa.

Ponadto występowaliśmy w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej, aby umożliwić osadzonym udział w obywatelskiej inicjatywie 100.000 podpisów.

Poniżej link do forsowanego aktu prawnego, czyli Projekt ustawy o prawach więźniów politycznych oraz „opinia prawna w sprawie uprawnień obywateli pozbawionych wolności w zakresie realizacji prawa do organizowania i udziału w zbiórce podpisów pod obywatelskim projektem ustawy – Opinia BAS Inicjatywa 100000 podpisow wydana przez biuro analiz sejmowych:

2http://www.bip.sw.gov.pl/Strony/Og%C5%82oszenia.aspx

Członkowie Grass Roots Lobbing obecni byli również na spotkaniach w ówczesnym Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, Narodowym Centrum Certyfikacji oraz w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie poinformowania o niebezpieczeństwie wycieku poufnych danych z serwisu obywatel.gov.pl, co spotkało się z brakiem jakiegokolwiek zainteresowania ze strony urzędników.

Rok 2015 zaczynaliśmy w grupie 3 lobbystów, a mimo to , dzięki naszym działaniom wprowadzone zostały kluczowe zmiany, które umożliwią nam realizacje projektu w 2016 roku.

Dodatkowym celem założonym na 2016 rok jest podnoszenie świadomości prawnej obywateli i przeszkolenie ich w zakresie udziału w procesie stanowienia prawa.

Na koniec zachęcamy do wzięcia udziału w szkoleniu i przyłączenia się do grupy lobbystów.

http://grassrootslobbing.pl/szkolenie-lobbingowe/