Grupa Grass Roots Lobbing – oferta ogólna dot. współpracy w zakresie poszukiwania możliwości przemysłowego i biznesowego wykorzystania lokalnych zasobów rozwojowych oraz usług wdrożeniowych.

Organizujemy międzynarodową sieć zrzeszeń na rzecz realizacji wspólnych przedsięwzięć biznesowych i badawczo – rozwojowych w branżach: informatycznej, farmaceutycznej, spożywczej, kosmetycznej, polityki lokalnej (zdrowie, bezpieczeństwo, edukacja, ochrona środowiska, wsparcie gospodarcze), w tym innowacyjnych technologii.

Oferujemy usługi wdrożeniowe na rzecz realizacji dowolnego projektu na terenie dowolnej gminy (organizacji społecznej, podmiotów gospodarczych). W zakresie wymaganej dokumentacji (planów, opinii, dokumentów urzędowych), środków finansowych i technicznych, kadry – korzystamy z kwalifikowanych źródeł zewnętrznych w oparciu o posiadane kontakty branżowe (w tym międzynarodowe).

Zakres świadczeń Grupy obejmuje:

  1. Opracowanie i przedstawienie – celem wdrożenia – koncepcji i możliwości zawiązania współpracy gminy (organizacji społecznej, podmiotów gospodarczych) z lokalnym biznesem i nauką w celu stworzenia centrum badawczo-rozwojowego/klastrów gospodarczych – jako podmiotu/instytucji zarządzającej projektami na rzecz rozwoju;
  2. Działanie na rzecz ustanowienia na szczeblu państwowym i samorządowym korzystnych regulacji prawnych dla planowanego przedsięwzięcia oraz zapewnienie wsparcia ze strony urzędów centralnych dla jego realizacji,
  3. Opracowanie, przedstawienie i wdrożenie planu racjonalnego i efektywnego wykorzystania środków finansowych gminy (organizacji społecznej, podmiotów gospodarczych) przeznaczonych na realizację przedsięwzięć rozwojowych,
  4. Opracowanie, przedstawienie i wdrożenie planu pozyskania dodatkowych wpływów finansowych dla gminy (organizacji społecznej, podmiotów gospodarczych) z tytułu udziału w przedsięwzięciach określonych w pkt 1-3.

Świadczenia realizowane są na podstawie krótkoterminowej umowy cywilnoprawnej. Wzór umowy (do negocjacji) stanowi załącznik do oferty.

Czytelna treść i prosta forma umowy, w tym krótki okres rozliczeniowy pozwalają Zleceniodawcy na bieżąco oceniać skuteczność działań i opłacalność korzystania z usług Grupy – na podstawie osiąganych efektów ustalonych w ramach zlecenia.

Wysokość wynagrodzenia z tytułu realizacji usług dostosowana jest do możliwości finansowych Zleceniodawcy – uwzględnia strukturę organizacyjną i majątkową, zdolność i celowość ponoszenia określonych wydatków, zapewnia dogodną formę rozliczenia.

Członkowie Grupy są zarejestrowani w państwowym rejestrze podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową.

grupa lobbingowa
Grass Roots Lobbing